puppet-lint

puppet-lint 是用來測試 puppet code 的 coding style 套件,內建許多 puppet 應該要遵守的 style guide

除了檢測以外,puppet-lint 還可以直接替你 fix 有格式不正確的部份,自動調整格式或是補上該有的字元。

puppet-lint 可以直接用 gem 安裝

$ gem install puppet-lint

拿去餵 module 的路徑就可以測。

$ puppet-lint /etc/puppet/modules

results matching ""

    No results matching ""